ගේට්ටු, අත්වැටවල්, කාප්ප වහලවල්

This page create by jayakody :- 0776 209 299

(viber/ imo)

Opening Hours

Monday

-

Tuesday

-

Wednesday

-

Thursday

-

Friday

-

Saturday

-

Sunday

-

365 Days Open

Address

Our Address:

36/C, Kandy Road, Yakkala

GPS:

7.077137086230117, 80.02126696266328

Telephone: