හපුආරච්චි ලී මෝල ලී වෙළද සැල

විලිඹුල _ හේනෙගම

0332 267 206

077 600 65 17

0716 578 678

කෙම්පස් ඇතුළු සියළුම ආනයනික දැව සහ දේශීය දැව, උළුවහු, ජනෙල්, දොරවල්, සිවිලිං ලෑලී,බීරළු, බැන්සෝ මගින් ලී ඉරීම, ආර්ච් කැපීම, රවුටර් වැඩ, දොර පනෙල් ගෑම, ගෙබිම සදහා දැව, දැව පදම් කිරීම සහ මැලේසියානු දැව ආනයනය කිරීම.

#. නිවාස ගොඩනැගිලි සදහා අවශ්‍ය අනර්ඝ මැලේසියානු සහ ඕස්ට්‍රේලියානු දැව ආනයනය

කෙම්පස්, බලව්, තුලාන්, ෆයින්වුඩ්,වැනි අනර්ඝ මැලේසියානු ආනයනික දැව ඉතා පහසු මිළ ගනන් යටතේ ලබා ගැනීමටත් නවීන යන්ත්‍ර වලින් ඉතා කෙටි කාලයක් තුලදී අනර්ඝ ලෙස යතු ගා ගැනීමට අප වෙත එන්න.

#. ලී ඉරීම

රවුම් කියත් සහ පටි කියත් මගින් ලී ඉරීම ඔබගේ කොස්, මහෝගනී, නැදුන්, තේක්ක, කුඹුක්, බුරුත, හල්මිල්ල වැනි වටිනා මිළ අධික දැව වර්ග සහ මාර ,ග්‍රාන්ඩිස්, ඇට්ටෝනියා, ලුණුමිදෙල්ල, ඇතුළු අනෙකුත් සියළුම දැව කදන් අපගේ නව යන්ත්‍රාගාරයේ ස්ථාපිත නවීන රවුම් හා පටි කියත යන්ත්‍ර මගින් සහනදායී මිළ ගනන් යටතේ අවම අපතේ යාම් යටතේ වගකීමක් සහිතව ඉරා ගන්න

#. ලී පදම් කිරීම

ඔබගේ ඉරූ දැව 12% ක ප්‍රමාණයට ජලය ඉවත්කර ඇඹරීම, හැකිලීම් ඇද ගැසීම් වලින් ආරක්ෂා වන සේ දැව වල ස්භාවික වර්ණයන්ට හානියක් නොවන පරිදි අපගේ යන්ත්‍රාගාරයේ ස්ථාපිත නවීන යන්ත්‍ර මගින් වියලා පදම් කර ගන්න                         ඔබ අද දින හෙලන ලද ගසක ඉරූ දැව වුවත් දින 05ක පමණ ඉතා කෙටි කාලයක් තුලදී උළුවහු, ජනෙල්, දොරවල්, ගෘහභාණ්ඩ සෑදීමට ඉතාමත් යෝග්‍ය වන පරිදි පදම් කර ගත හැක.

#. ලී යතු ගෑම

24″ දක්වා පළල ලෑලි සහ ලී යතු ගා ගත හැක.සුළු හා විශාල ප්‍රමාණයේ ලී යතු ගෑම් කාර්‍යක්ෂමව ඉතා කෙටි කාලයකදී කර ගැනීම, මෝල්ඩින් ගෑම, බොරදම් ගෑම, ආර්ච් කැපීම, කැටයම් ලෑලී, මෝල්ඩින්, බීඩින්, ලැටිස් වීදුරු කෝටු, පොල් කදන් ඇතුළු විශාල දැව කදන් ලියවීම සදහා විමසන්න.

#. වඩු වැඩ

ඔබගේ නිවාස සැලසුම් පිටපත් හෝ අවශ්‍ය මිම් ප්‍රමාණ රැගෙන ඒමෙන් දැව වර්ගය සහ මෝස්තරය අනුව කඩිනමින් ඇස්තමේන්තු ලබාගෙන අපගේ සැලසුම්, ඡායාරූප හා නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ පරීක්ෂාකර උළුවහු ජනෙල් දොරවල් ගෘහභාණ්ඩ ඇතුළු අනෙකුත් සියළුම වඩු කාර්මික අවශ්‍යතා වගකීමක් සහිතව අප ආයතනයෙහි දෙවන මහලෙහි පිහිටි යාන්ත්‍රික වඩු කාර්මික ශාලාවෙන් ඉතා ඉක්මනින් නිමකර ගත හැක.

#. දොර පනෙල් ගෑම

ඔබ නිවසෙහි, ආයතනයෙහි සාදනු ලබන පනෙල් දොරවල්වල පෙනුම 100%න් වැඩිකර ගැනීමට ඉතාලි නිෂ්පාදිත පනෙල් කටර් වලින් පනෙල් ගා ගන්න.මෙලෙස පනෙල් ගෑම නිසා දොරෙහි වටිනාකම 40%න් පමණ වැඩිවන අතර පහසුවෙන් ඉක්මණින් අලංකාර පනෙල් දොරවල් නිර්මාණය කර ගත හැක.

#. කර්ටන් බාර්, ඉදල් මිටි, කොහු මිටි

යන්ත්‍රානුසාරයෙන් ඉතා සුමට ලෙස රවුම් කරන ලද ඉදල් මිටි කොහු මිටි බ්‍රෂ් මිටි කර්ටන් බාර් ඇතුළු සියළුම අවශ්‍යතා ඉතා ඉක්මනින් කලට වේලාවට ලබා ගැනීම.

#. සිවිලිං ලෑලී.

නවීන හෝ ෆෝ කටර් හා සිකිස් කටර් යන්ත්‍ර මගින් වියලා පදම් කර නොකර යතු ගාන ලද ලුණු මිදෙල්ල, ටූනා, ෆයින්වුඩ්, සිවිලිං ලෑලී තොග සහ සිල්ලරට ලබා ගත හැක.                                                  ඔබගේ ලුණු මිදෙල්ල, මහෝගනී, ටූනා, ෆයින්වුඩ් වැනි අගනා දැව වර්ග අපගේ නව යන්ත්‍රාගාරයේ ස්ථාපිත නවීන ෆෝ කටර් සහ සික්ස් කටර් යන්ත්‍ර මගින් සහනදායි මිල ගනන් යටතේ අවම අපතේ යාම් සහිතව ඉතා කෙටි කාලයකදී වගකීම් සහිතව යතු ගා ගත හැක

#. ගෙබිම් සදහා දැව

කුඹුක්, තේක්ක, නැදුන්, මාර, මහෝගනී, ෆයින්වුඩ්, රබර් වැනි දැව වර්ග වලින් පදම් කර සකස් කරන ලද ගෙබිම් සදහා දැව , තරප්පු සදහා දැව, තරප්පු කණු, අත්වැල් ලබා ගැනීම සහ සියළු අලංකාර දැව නිර්මාණ සදහා

කුඹුක් ලෑලි, තේක්ක, මාර

තරප්පු, සොල්දර, ගෙබිම් දැව අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට යන්ත්‍රාණුසාරයෙන් ඉරා ලබා ගතහැක.
ලී
ඉරීම, වියලීම, යතුගෑම,
කෙම්පස්
තුලාන්, ෆයින්වුඩ්, ලුණුමිදෙල්ල ඇතුළු සියලු ආනයනික හා දේශීය දැව වර්ග සදහා
හපුආරච්චි ලී මෝල _ විලිඹුල හේනෙගම

  • බාල්ක, යට ලී සදහා දිග ලී

  • අනර්ඝ දකුණු අප්‍රීකාණු කදන් වලින්

  • 4”/6” , 4”/8” , 4”/10” , 6”/8” , 6”/10” , 6”/12” , 1”/12 

  • දිග අඩි 1”-0” සිට 38”-0” දක්වා ඉරා ලබාගතහැක.

කොන්ත්‍රාත් කරුවන් සහ නිවාස ඉදිකරන්නන් සදහා

ආනයනික දැව ”කෙම්පස් සහ තුලාන් ” වලින් නිමවූ අනර්ඝ තත්වයෙන් යුතු නවීන මාදිලියේ;උළුවහු, ජනෙල්, දොරවල්, ජනෙල් පියන් ඉතා අඩු මිලට තොග වශයෙන් සැපයිය හැක.

  • This page create by jayakody :- 0776 209 299
(viber/ imo)

Opening Hours

Monday

8.00 AM - 5.00 PM

Tuesday

8.00 AM - 5.00 PM

Wednesday

8.00 AM - 5.00 PM

Thursday

8.00 AM - 5.00 PM

Friday

8.00 AM - 5.00 PM

Saturday

8.00 AM - 5.00 PM

Sunday

8.00 AM - 5.00 PM

Address

Our Address:

No. 01, The Finance Watta, Wilimbula, Henegama

GPS:

7.027657922539316, 80.0802584382019

Telephone: