ජපානයේ පාවිච්චි කරන ලද සහ අළුත් වාහන අමතර කොටස් ලංකාවට ආනයනය කිරීම සහ බෙදා හැරීම.

පාවිච්චි කරන ලද සහ අළුත් වාහන සහ යතුරුපැදි
වාහන එන්ජින්
අමතර කොටස් සහ අම්තර උපාංග
යන්ත්‍රෝපකරණ සහ අමතර කොටස්
ජෙනරේටර්
බෝට්ටු එන්ජින්
වැකර් සහ වයිබ්‍රේටර්
පලංචි

WEBSITE _ Create By, Jayakody 0776 209 299 [viber/imo/whatsapp]

Opening Hours

Monday

9.00 AM - 5.00 PM

Tuesday

9.00 AM - 5.00 PM

Wednesday

9.00 AM - 5.00 PM

Thursday

9.00 AM - 5.00 PM

Friday

9.00 AM - 5.00 PM

Saturday

9.00 AM - 5.00 PM

Sunday

9.00 AM - 5.00 PM

Close on Poyaday

Address

Our Address:

429 Negombo Road Welisara Ragama

GPS:

7.02820579374375, 79.89791459721062