0777234282

ජපානයේ නිෂ්පාදිත වින්ඩ්ස්ක්‍රීන්, දොරවීදුරු,පැති වීදුරු, කට් ග්ලාස්, ප්‍රේම්, සියළුම වාහන වල බීඩින් වර්ග දොර වයින්ඩර් රෙපයාර් කිරීම සහ සවිකර දීම

ජපන් වින්ඩ්ස්ක්‍රීන්, කට් ග්ලාස්, බීඩින් ප්‍රේම් වර්ග සහ ටාටා ටිපර් ,බස් සදහා (Safty) ඩබල් වීදුරු වගකීමක් සහිතව සවිකර දීම

0777234282 Dealer in Windscreens, Door Glasses, Side Glasses All Kind of Beading , Motor Spare Parts, Used Motor Parts , Accessories and Fittings

WEBSITE _ Create By, Jayakody 0776 209 299 [viber/imo/whatsapp]

*කරුණාකර පහත ඇති අපගේ Like Page එකට Like එකක් දාන්න.

Opening Hours

Monday

8.30 AM - 5.30 PM

Tuesday

8.30 AM - 5.30 PM

Wednesday

8.30 AM - 5.30 PM

Thursday

8.30 AM - 5.30 PM

Friday

8.30 AM - 5.30 PM

Saturday

8.30 AM - 5.30 PM

Sunday

Day Close

Close On Poyaday

Address

Our Address:

234/2A,Chilaw Road, Kattuwa, Negombo

GPS:

7.232933963752244, 79.84959902761352