රජයේ ආයතනික ගොඩනැගිලි, දෙපාර්තුමේන්තුවේගොඩනැගිලි,ද්ගලික ගොඩනැගිලි, නිවාස ඇතුළුව…
*අළුත් වැඩියා කිරීම. *තීන්ත ආලේප කිරීම.
*වෙල්ඩින් වැඩ.
*මේසන් වැඩ.
*ජල නල සවි කිරීම.
*විදුලි පන්කා සවි කිරීම අතුළුව සියළුම අවශ්‍යතාවයන් සිදුකරගත හැක
(ඇස්තමේන්තු ඉදිරිපත් කෙරේ)