***අප ආයතනික ව්‍යාපාර ව්‍යුහය***

SANDAKADA GROUP- THAMBUTTEGAMA

**සඳකඩ ගෲප්**- තබුත්තේගම

072 44 300 17 / 072 77 300 17 / 025 22 76 710

E-mail: sandakadagrapics@yahoo.com

sandakadagrapics@gmail.com

***Plastic Recycle Project***

***Greenheart Project***

***Max Car Care Center***

WEBSITE Create By, Jayakody 0776 209 299 {WhatsApp/imo/viber}

**කරුණාකර පහත ඇති අපගේ Like Page එකට Like එකක් දාන්න.

Address

Our Address:

NO,284/B,ANURADHAPURA ROAD THAMBUTTEGAMA

GPS:

8.158164155311407, 80.29804468763511